Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Engelvaart Textiel B.V. statutair gevestigd te Westervoort.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.          De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons
gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen. Worden door ons goederen geleverd, die bij derden zijn gekocht, dan zijn op de door ons gesloten overeenkomsten mede van toepassing de leveringsvoorwaarden die door onze leverancier worden gehanteerd, voor zover deze leveringsvoorwaarden niet van onze leveringsvoorwaarden afwijken;

1.2.          Al onze aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures, maat- en gewichtsopgaven, afbeeldingen en tekeningen – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden;

1.3.          Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2., welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt;

Artikel 2. Tekeningen, modellen etc.

Indien bij onze aanbiedingen tekeningen, afbeeldingen, brochures, maat- en gewichtsopgaven en monsters zijn verstrekt, behouden wij hierop onze rechten en mogen deze zonder onze toestemming niet worden gekopieerd, aan derden ter inzage worden verstrekt, of ter hand worden gesteld. Op ons verzoek dienen zij onverwijld aan ons ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Prijzen
3.1.          Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de aanbieding is geaccepteerd, worden herzien;

3.2.          De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering franco op de in de opdrachtbevestiging genoemde plaats van bestemming, indien deze binnen Nederland ligt en franco grens, indien de plaats van bestemming in het buitenland is gelegen;

3.3.          Indien de waarde van de te leveren goederen lager is dan € 2.500,—, zijn de door ons opgegeven prijzen niet franco levering op de plaats van bestemming; de vrachtkosten en verzekeringskosten komen alsdan voor rekening van de opdrachtgever;

3.4.          De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief de door ons gehanteerde verpakking. Zeewaardige verpakking, exportverpakking dan wel door de opdrachtgever voorgeschreven verpakking in afwijking van de door ons gehanteerde verpakking, komen voor rekening van de opdrachtgever;

3.5.          De prijzen kunnen na het afsluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, prijzen van grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten;

3.6.          De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.

Artikel 4. Levertijd

De levertijd wordt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd tenzij anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de opdrachtgever aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Opschortingsrecht

5.1.          Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan;

5.2.          Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. Een en ander laat onverlet ons recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 6. Risico

De levering geschiedt af magazijn te Westervoort. Het risico van de door ons geleverde goederen gaat over op de opdrachtgever zodra de goederen op de door de opdrachtgever opgegeven plaats van bestemming zijn geleverd.

Artikel 7. Overmacht

7.1.          Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding;

7.2.          Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1.          Wij zijn – behoudens het bepaalde in lid 3 – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de opdrachtgever uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien;

8.2.          Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling;

8.3.          Indien door ons aan de opdrachtgever goederen zijn geleverd, die door ons bij derden zij gekocht, is onze aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever gelijk aan de garantieverplichtingen die deze derde jegens ons heeft;

8.4.          Iedere aansprakelijkheid van ons jegens de opdrachtgever vervalt, indien de opdrachtgever zelf of door derden reparaties of veranderingen aan de geleverde goederen (doet) verrichten.

Artikel 9. Reclames

De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard, zoals geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit of afwerking, geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. De opdrachtgever die van menig is dat onze prestatie niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht ons – op straffe van verval van rechten – binnen 10 dagen nadat de goederen zijn geleverd, althans binnen 10 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief daarvan in kennis te stellen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

10.1.        Wij behouden ons voor de eigendom van/de rechten op alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van de opdrachtgever te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes;

10.2.        Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen;

10.3.        Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan wij ons de eigendom van/de rechten op geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij, voor zover nodig reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de opdrachtgever daartoe gemachtigd onze goederen terug te nemen en is de opdrachtgever verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van de opdrachtgever schadevergoeding te vorderen;

10.4.        Ook ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van de opdrachtgever hebben wij het sub 10.3 omschreven recht;

10.5.        De opdrachtgever is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn alsmede waartoe wij uitsluitend gerechtigd zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voor zover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij de opdrachtgever hebben meegedeeld dat hij daartoe niet of niet meer bevoegd is;

10.6.        De opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde goederen/zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom/onze rechten daarop verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op de opdrachtgever, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(-en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding;

10.7.        Het is de opdrachtgever verboden op de door ons geleverde zaken – ongeacht of wij daarvan nog eigenaar dan wel daartoe gerechtigd zijn – een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen;

10.8.        Wij zullen steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, als ook alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijke van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen;

10.9.        Zolang de in lid 8 van dit artikel bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst ontbinden, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 11. Betaling

11.1.        Tenzij door ons anders wordt aangegeven, dient betaling door ons te zijn ontvangen binnen 30 dagen na de factuurdatum;

11.2.        Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente te berekenen gelijk aan 1,25 % per maand over het verschuldigde factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand;

11.3.        Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de door ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:
a) declaraties van advocaten en procureurs ter zaken van hun werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemde worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,—;
b) de kosten van faillissementsaanvrage; c) de opslagkosten ingeval van opschorting van levering;

11.4.        Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien de opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en volgens op de één na oudste factuur, enz.

Artikel 12. Verrekening/opschorting door de opdrachtgever

12.1.        Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke wij aan hen verschuldigd mochten zijn;

12.2.        Ingeval van tijdelijk onmogelijkheid tot levering is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling;

12.3.        De opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 13. Afroepopdrachten

13.1.        Onder een afroepopdracht wordt verstaan, een opdracht waarbij het tijdstip van de levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de opdrachtgever. Indien met bespreking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de leveringstermijn;

13.2.        Bij een afroepopdracht dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, nadat door de opdrachtgever opdracht is gegeven tot levering;

13.3.        Het aantal door ons te leveren goederen waarvoor de opdrachtgever bij iedere afroep opdracht heeft gegeven, bedraagt niet meer dan van ons kan worden gevergd, een redelijke productietermijn en de door opdrachtgever gestelde leveringstermijn in aanmerking nemende, tenzij anders is overeengekomen;

13.4.        Indien de opdrachtgever binnen de tussen partijen overeengekomen laatste dag van de leveringstermijn niet heeft afgeroepen, zijn wij gerechtigd de goederen aan de opdrachtgever te leveren dan wel de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in ons magazijn of bij derden op te slaan. Door zodanige opslag wordt de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag zullen wij de opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis stellen. De opdrachtgever is alsdan gehouden de door ons gemaakte kosten van opslag te vergoeden.

Artikel 14. Volmacht

Indien een opdrachtgever één van zijn ondergeschikten of een derde opdracht geeft om bij ons goederen af te halen, wordt deze werknemer c.q. derde geacht van onze opdrachtgever een doorlopende volmacht te hebben ontvangen.

Artikel 15. Geschillen

Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels, dan wel door de rechter bevoegd in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle door ons verrichte handelingen en door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.